Forum turystyczneTurystyka forum
Biura turystyczne
Baza turystyczna
Turystyka biznesowa
Turystyka krajowa
Turystyka zagraniczna wyjazdowa
Transport
Gastronomia
Turystyka zagraniczna przyjazdowa
Turystyka na świecie
Inne związane z branżą
Temat dowolny
Forum grupa: Baza turystyczna

Wątek: Nazwa HOTELik jest niezgodna z ustawą, hotelik zgodna
Autor: Czytelnik IP automat.*
Data wysłania: 2007-05-10 12:23
Temat: Nazwa HOTELik jest niezgodna z ustawą, hotelik zgodna
Treść: Aktualność:
Eksperci z branży turystycznej dyskutują na temat używania zdrobniałych nazw hotelik, motelik, pensjonacik przez nieskategoryzowane obiekty hotelowe i zastanawiają się, czy jest to zgodne z Ustawą o usługach turystycznych.

Artykuł 36 Ustawy o usługach turystycznych wprowadza osiem rodzajów obiektów hotelarskich i dokładnie określa ich nazwy. Wśród nich znalazły się między innymi: hotele, motele i pensjonaty, dla których zgodnie z art. 37 pkt 1 ustalonych zostało pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami.

Zgodnie z art. 38 i 39 ustawy, przed rozpoczęciem świadczenia usług w tych obiektach, przedsiębiorcy muszą uzyskać od marszałka województwa właściwego ze względu na położenie obiektu zakwalifikowanie obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii, a także wpis obiektu do prowadzonej przez marszałka ewidencji.

Podstawą do zaszeregowania obiektu do danego rodzaju oraz kategorii jest spełnienie wymogów, które zostały określone dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich przez ministra właściwego do spraw turystyki w rozporządzeniu, które zostało wydane w oparciu o delegację zawartą w art. 45 Ustawy o usługach turystycznych.

Art. 43 ust. 1 ustawy mówi: "nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich, o których mowa w art. 36 i art. 37, podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu ustawy". Oznacza to, że nazw rodzajowych oraz oznaczeń kategorii dla obiektów hotelowych, które określono w ustawie mogą używać tylko obiekty, które spełniają ustalone dla nich wymogi.

Konsekwencją wprowadzonej w art. 43 ustawy, ochrony prawnej nazw rodzajowych oraz oznaczeń obiektów hotelarskich są przepisy art. 60 § 4 pkt 2 kodeksu wykroczeń, które mówią: "kto świadcząc usługi hotelarskie, używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny". Dodatkowo w 2004 roku w wyniku nowelizacji Ustawy o usługach turystycznych w art. 60 § 4 wprowadzono pkt 2a, który stanowi, że takiej samej karze ograniczenia wolności lub grzywny podlega ten, "kto świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego".

Zgodnie z art. 35 ust. 2 Ustawy o usługach turystycznych usługi hotelarskie mogą być świadczone również w innych obiektach niż obiekty hotelarskie, które zostały wymienione w art. 36 ustawy, o ile spełniają one "wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określane odrębnymi przepisami, a także spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia", które określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw turystyki. Jednak świadczenie usług hotelarskich wymaga wcześniejszego wpisania tych obiektów do ewidencji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwych ze względu na położenie obiektu. Wówczas obiekty nie uzyskują zaszeregowania do żadnej przewidzianej w ustawie kategorii, a ich nazwa jest przedmiotem swobodnej decyzji przedsiębiorcy. Jednak nie może ona naruszać postanowień art. 43 ustawy i wprowadzać klientów w błąd.

W Polsce duża część usług hotelarskich świadczona jest w obiektach, które nie spełniają wymagać określonych w ustawie dla obiektów hotelarskich. Wśród nich znajdują się dawne zakładowe ośrodki wczasowe oraz małe obiekty położone w małych miejscowościach i zabytkowych miastach, a także różne obiekty w miejscowościach o szczególnych walorach turystycznych. Wśród spotykanych nazw są: OTEL, HOTELik, MOTELik, Hotelik, Motelik, Pensjonacik. Eksperci dyskutują nad tym, czy używanie tych nazw stanowi naruszenie art. 43 ustawy i czy taki nazwy mogą wprowadzać klientów w błąd.

W grudniu 2003 roku jedna z delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odpowiedzi na pismo urzędu wojewódzkiego, który wnioskował o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez stosowaniem przez przedsiębiorców zdrobnień nazw dla obiektów hotelarskich zajęła następujące stanowisko: "zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki używanie przez przedsiębiorców zdrobniałych nazw, np. hotelik, pensjonacik, motelik, jest możliwe. Są to odrębne słowa, nieobjęte ochroną prawną. Przyjmując zasadność tej opinii, organ antymonopolowy nie znajduje podstaw do wszczęcia przeciwko wymienionym w Waszych pismach przedsiębiorcom postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów ­konsumentów". Jednak opinia ta została wyrażona jeszcze przed nowelizacją ustawy, zgodnie z którą wykroczeniem jest używanie nazw, które wprowadzają klientów w błąd.

Natomiast w trzecim kwartale 2006 roku Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przeprowadził na terenie dziewięciu województw kontrolę, którą zostali objęci przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w obiektach hotelarskich oraz w obiektach, które nie są w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych obiektami hotelarskimi. Wyniki kontroli zostały zaprezentowane w biuletynie 1/2007 Inspekcji Handlowej na stronach internetowych Głównego Inspektoratu. Można w nim przeczytać między innymi: "W trakcie sprawdzania legalności prowadzonej działalności ustalono, iż 29 przedsiębiorców (35,8% ogółu skontrolowanych) w oznaczeniu obiektu umieściło nazwę prawnie chronioną, bez uzyskania decyzji administracyjnej (np.: hotel, pensjonat, motel), a 27 przedsiębiorców posługiwało się ­oznaczeniami graficznymi nawiązującymi w sposób bezpośredni lub pośredni do nazw rodzajowych obiektów hotelarskich określonych w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich, co mogło wprowadzać w błąd potencjalnych klientów co do rodzaju obiektu świadczącego usługi hotelarskie (np.MOTELik, HOTELik, PENSJONAcik, OTEL itp.)"

Oznacza to, że przy omawianiu wyników kontroli zakwestionowane zostały zdrobniałe nazwy obiektów, gdy część zasadnicza nazwy napisana została wielkimi literami, a końcówka małymi.

Jednak Piotr Cybula uważa, że używanie każdej zdrobniałej nazwy hotelik, motelik, pensjonacik jest naruszeniem art. 43 Ustawy o usługach turystycznych i wprowadza klienta w błąd.

Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 sierpnia 2006 roku, przedsiębiorca, któremu Inspekcja Handlowa postawiła zarzut wprowadzania klienta w błąd przez używanie słowa "hotelik" został uniewinniony. W uzasadnieniu wyroku można przeczytać: "Pozostaje zatem kwestia nazewnictwa, jak oznaczyć tego rodzaju obiekt, aby nie naruszało to praw obiektów hotelarskich, a jednocześnie stanowiło czytelną informację o rodzaju świadczonych usług, bowiem owe obiekty quasi-hotelarskie muszą się jakoś nazywać."

Przepisy art. 43 ust 1 ustawy o usługach turystycznych stanowią, że nazwy obiektów hotelarskich podlegają ochronie i mogą być tylko przez nie używane. Jednak ustawa nie zajmuje się żadnymi innymi formami językowymi tych nazw jak np. zdrobnieniami hotelik. Należy zatem rozumieć, że ochronie podlegają tylko nazwy, które wymienione są w art. 36 ustawy, czyli między innymi hotel, motel, pensjonat.

Dlatego też należy uznać, że używanie zdrobnień nie jest sprzeczne z przepisami ustawy, bo takich nie ma, ani też z logiką tej regulacji prawnej. Jeżeli obiekt spełnia wymogi standardu, sanitarne, bezpieczeństwa ppoż. i inne, a tylko ma na przykład mniejszą liczbę pokoi, wówczas nazwa zdrobniała hotelik jest jak najbardziej adekwatna i w pełni oddaje wszystkie cechy oraz walory obiektu.

Używanie nazw zdrobniałych: hotelik, motelik, pensjonacik nie stanowi naruszenia postanowień Ustawy o usługach turystycznych, jednak ich naruszeniem jest używanie nazw OTEL, HOTELik, MOTELik oraz HOSTEL, gdzie litera "S" pisana jest innym kolorem niż pozostałe.

OdpowiedzPowrót do drzewa wątku

Odpowiedzi:

i wszystko jasne [2007-05-17 13:44 149.156.220.*]
PIT Lista członków » Pensjonacik IZA s.c.
Nazwa: Pensjonacik IZA s.c.
WWW: www.pensjonatiza.pl
E-mail: biuro@pensjonatiza.pl
http://www. pit. org. pl/index. php?com=catalog&id=431
odpowiedz »

i wszystko jasne [2007-05-21 17:16 149.156.220.*]
i wszystko jasne odpowiedz »

Nazwa HOTELik jest niezgodna z ustawą, hotelik zgodna [2007-05-13 17:17 149.156.220.*]
Ministerstwo Gospodaki zajmuje w tej sprawie jednoznaczne stanowisko - nazwy zdrobniałe wprowadzają w błąd. odpowiedz »

Nazwa HOTELik jest niezgodna z ustawą, hotelik zgodna [2007-05-11 14:08 149.156.220.*]
Na stronie Polskiej Izby Turystyki znajduje się informacja: "Tym razem komisja konkursowa postanowiła przyznać Nagrodę PUHIT Sp. z o.o. - START hotel za ofertę weekendową w Centrum Konferencyjno Rekreacyjnym Promenada w Białobrzegach" (http://www. pit. org. pl/index. php?navi=006, 004&id=59). Obiekt ten nie jest jednak skategoryzowany - nie ma go w rejestrze prowadzonym przez Ministra Gospodarki na stronie internetowej (podobno w trakcie kategoryzjacji). W adresie mailowym posługuje się nazwą hotel (http://www. promenada - hotel. pl/promenada/frame/index. php?id=hotel). Do niedawna na stronie internetowej istniała informacja, że są tam prowadzone cztery hotele (teraz jest cztery budynki). Do tej "zmiany" nie dostosowała się jeszcze informacja na stronie PIT.. (z uwagi na wagę rozwinąłem jako odrębny wątek) odpowiedz »

Nazwa HOTELik jest niezgodna z ustawą, hotelik zgodna [2007-05-14 14:31 83.15.101.*]
Obiekty noclegowe sieci GEOVITA też w nazwach nie mają słowa hotel, ale wyszukiwarki internetowe (czytaj: meta-tagi) wiedzą swoje... NIE DA SIĘ uniknąć słowa hotel, gdy chce się istnieć w internecie. NIE DA SIĘ zastrzegać rzeczy oczywistych. odpowiedz »

Nazwa HOTELik jest niezgodna z ustawą, hotelik zgodna [2007-05-13 15:41 83.27.112.*]
Przestańmy wreszcie w Naszej Polsce kombinować.
Hotel,hotelik , motel motelik itp to przeciez szaleństwa,
Każdy obiekt tzw. uzytecznosci celem bezpieczenstwa winien być skategoryzowany i odpowiadac normowym standardom.
Gość hotelowy,motelowy campingowy winien wiedzieć co może wymagać
a z kolei włściciel co powinien wiedziec , oferowac zapewić bezpieczeństwo i przestrzegać obow. przepisów.
Wszelkie różnego rodzaju szaleństwa nazewnicze to tylko niekonwencjonalny spryt Polaków.
odpowiedz »

Nazwa HOTELik jest niezgodna z ustawą, hotelik zgodna [2007-05-13 17:09 149.156.220.*]
trudno jednak zrozumieć, dlaczego takie obiekty nie są kontrolowane; wystarczy wdowolnej wyszukiwarce wpisać hotelik czy motelik i "wyskakują" dziesiątki obiektów, przy czym większość z nich stosuje i tak w różny sposób nazwy obiektów hotelarskich (np. w tłumaczeniach obcojęzycznych) odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-11 13:56 83.9.13.*]
Odpowiedż dla Pana Marka Wojtowicza- mowi Pan tylko o kliencie przejezdzającym i szukającym noclegu.
Co ma zrobić klient, który zamówił pokój w hotelu czy pensjonacie na tydzień lub 2 i jest pewien, że obiekt ten spełnia warunki przewidziane dla tego typu obiektów( jest skateryzowany), a po przyjeżdzie na miejsce okazuje się ,że warunki są bardzo odbiegające od standardów . bo małymi literkami na budynku było dopisane -ik . W internecie obiekt ten figurował jako hotel
W okolicy wszystkie miejsca są zajęte, urlop zepsuty i co tu robić dalej ?
odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-14 14:37 83.15.101.*]
Wiedza o kilkudziesięciu wymogach kategoryzacyjnych jest w społeczeństwie tak powszechna, że każdy je wyrecytuje z pamięci i nie patrzy na nic innego tylko na gwiazdki... Na stronach internetowych jest podawana zwykle drobiazgowa informacja o obiekcie z której wynika jaki jest w nim standard a nie ilość gwiazdek. Nie spotkałem się dotąd z "HOTELikiem" z gwiazdkami. odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-11 14:13 149.156.220.*]
W takiej sytuacji klient ma kilka możliwości:
1) zgodzi się na nocleg, a następnie może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym w stosunku do "hotelu" (intencjonalne wprowadzenie w błąd co do jakości świadczonej usługi)
2) zrezygnować, znaleźć hotel, a następnie wystąpić o odszkodowanie wobec "hotelu"
odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-10 18:37 213.102.141.*]
Wszelkie kombinacje z zastrzeganiem nazw prowadzą do nikąd i nie ma sposobu na zlikwidowanie nadużyć. Błąd leży w ustawie i niezrozumiałym przywiązani do tej idei, jedynej w znanym mi świecie. Problem jest również w tym, że obiekty poza ewidencją, czyli nieskategoryzowane, nie podlegają w zasadzie żadnej kontroli co do rodzaju i jakości usług - gminy tym się prawie nie zajmują. Hotel dla wszystkich - gwiazdki dla wybranych (i chcących)! odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2008-01-16 22:22 83.4.208.*]
Popieram, niektóre ustawy piszą chyba ludzie z małym ilorazem inteligencji. Jak w takim razie nazwać mały , przytulny motel, z internetem, telefonem w pokoju, z obsługą, tv, sat, restauracja,parkingiem itp. NOCLEGOWNIA U... ??? KPINA!!!
Jedną z podobnych branż jest TRANSPORT, rozumiany jednoznacznie jak HOTEL CZY MOTEL. W TRANSPORCIE mamy również dużą rozpietość w pojazdach od taxi po samochody od ładowności 1,5 t do 35 t a nawet samochody specjalistyczne ktore przewieść moga 200 ton, a maja jedną nazwę TRANSPORT. Pytanie moje, zakazać nazewnictwa małym samochodom do korzystania z tej nazwy?? to jak ten rodzaj usługi nazwać?? JAZDA WOZEM??? heheheheeee.
Powracając do HOTEL MOTEL PENSJONAT powinni wprowadzić tak zwane gwiadki, i tyle i każdy klient będzie miał prosty wybór HOTEL * CZY HOTEL *****i tak samo z MOTELAMI i PENSJONATAMI. Nazwy MOTELik , HOTELik tylko wprowadzają w błąd klienta polskiego a co dopiero obcokrajowca.
Ale my w Polsce, musimy być zawsze inni i zawsze musimy sobie utrudniać życie, bo jakiś pisarczyk w urzędzie obiął na nowo stanowisko i chce się wykazać.
odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-11 13:05 149.156.220.*]
jest to propozycja, a nie interpretacja obecnie obowiązujących przepisów odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-10 18:32 83.25.209.*]
Urzędnicza nadinterpretacja. O Kategori obiektu świadczy przyznana liczba gwiazdek. Byłoby znacznie prościej gdyby ustawodawca miał wyobraznie. HOTEL bez gwiazdek jest informacją dla klienta (goście zagraniczni) że jest to obiekt w którym są świadczone usługi hotelarskie nie posiadajacy kategoryzacji. odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-11 08:04 217.113.158.*]
I tu sie zgadzam w 100% zreszta Art. 43 pkt 2. tej ustawy mowi: "Przepis ust. 1 nie dotyczy nazw rodzajów używanych w kontekście, z którego jednoznacznie wynika, że obiekty te nie są obiektami hotelarskimi w rozumieniu niniejszej ustawy." wiec powinno byc tak ze bez gwiazdek nazwa "Hotel Jakistam" jest zabroniona ale hotel "Jakistam" dopuszczalna. No ale urzedasy wiedza swoje... odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-11 13:43 83.15.101.*]
Nazwa podmiotu "Hotel Jakiśtam sp. z o.o." jest również ok. Są przykłady na rynku, z którymi od lat nikt sobie nie poradził. I po co przepisy, które są nie do wyegzekwowania... odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-11 13:49 149.156.220.*]
Nazwa podmiotu "Hotel Jakiśtam sp. z o.o." - jest niezgodna z prawem (jeżeli przedsiębiorca taki świadczy usługi hotelarskie w obiekcie nieskategoryzowanym). Zgodnie z art. 43(3) kodeksu cywilnego firma przedsiębiorcy nie może wprowadzać w błąd; ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że chodzi tu m.in. o przedmiot działalności. Stosowanie tego rodzaju nazwy stanowi także czyn nieuczciwej konkurencji. Stosowanie tego rodzaju nazw narusza nie tylko prawa konsumentów, ale także - o czym zbyt często zapomina się - są to działania nieuczciwej konkurencji, pewnej etyki, dobrych obyczajów etc. Przy upadku ubyczajów i słabej znajomości prawa mamy taką sytuację jak obecnie. odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-14 11:12 83.15.101.*]
A co z podmiotami, które są tylko właścicielem budynku w którym jest hotel, ale działalność prowadzi inna firma? Czy sąd rejestrowy powinien zgodzić się na taką nazwę firmy? A jeśli ten budynek został sprzedany, ale podmiot nadal istnieje, choć hotelarstwem się już nie zajmuje? To nie są zmyślone przykłady, to fakty z życia. Powtórzę po raz nie wiem który: NIE DA SIĘ SKUTECZNIE zastrzec tego typu nazw. Nie znam miejsca w świecie gdzie tak jest. Można mnożyć przepisy, stawiać ograniczenia itp, ale zawsze będzie to nieszczelne i nie do wyegzekwowania. Lament nad stanem poszanowania prawa, etyki kupieckiej i dobrych obyczajów jest jak najbardziej uzasadniony, ale samo prawo też musi być sensowne. odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-14 12:03 149.156.220.*]
DURA LEX SED LEX. Twarde prawo, ale prawo. Przedsiębiorcy jednak "kombinują" przy słabej kontroli przestrzegania prawa i przy braku wykształceniu się dobrych obyczajów. A co do argumentu zmiany (zaprzestania) działalności to zasada prawdziwości firmy (w tym nie wprowadzanie w błąd co do przedmiotu działalności) odnosi się nie tylko do momentu rejestracji firmy, ale ma zastosowanie w całym okresie istniena wpisu w rejestrze, co oznacza, że zakaz wprowadzania w błąd dotyczy także sytuacji , gdy po dacie rejestracji firma stała się myląca. Gyby więc spółka z o.o. posiadał firmę "Hotel Słoneczko sp. z o.o." i z początku prowadziła hotel (posiadała kategoryzację), to gdyby następnie "utraciła" decyzję kategoryzacyjną i prowadziła działalność w "innym obiekcie" pod dotychczasową firmą, to wówczas ma miejsce "wprowadzenie w błąd" o którym mowa w art. 43(3) kodeksu cywilnego ze wszelkimi płynącymi stąd konsekwencjami. odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-14 14:42 83.15.101.*]
Mimo wszystko prościej byłoby zmienić prawo niż je interpretować, jak widać po wyrokach sądów, w skrajnie różny sposób. W opisanym przeze mnie przypadku "Hotel Jakiśtam sp. z o.o." nigdy nie prowadziła hotelu, była jedynie właścicielem budynku, i to przez krótki czas. A sąd rejestrowy w ogóle nie sprawdził, czy jest wydana decyzja kategoryzacyjna. odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-14 16:44 149.156.220.*]
nie dziwię się, nie powinien; wprowadzenie w błąd ma miejsce dopiero gdyby proponował usługi jako hotel odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-15 10:57 83.15.101.*]
A ponieważ spółka nie prowadziła nigdy hotelu zatem nie wprowadzała w błąd i może się tak nazwać? Może zamiast dawać zarabiać prawnikom i robotę sądom zmienić przepisy na logiczne i oczywiste. odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-15 12:32 149.156.220.*]
Może ponieważ zezwala na to art. 43 ust. 2, który stanowi, że nazwy obiektów hotelarskich mogą być stosowne w kontekście, z którego jednoznacznie wynika, że obiekty te nie są obiektami hotalarskimi w rozumieniu ustawy. Argumentum a minoi ad maius (z mniejszego na większe) tym bardziej można stosować tę nazwę, jeżeli osoba w ogóle nie świadczy usług hotelarskich, aczkolwiek może to być zabronione z uwagi na inne przepisy, ale takim nie jest art. 43(3) k.c. odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-15 11:34 149.156.220.*]
może zamiast dawać robotę prawnikom i sądom lepiej zadbać o etyczne zachowania przedsiębiorców; sprawy te powinny być załatwiane na poziomie samorządu gospodarczego; co sie dzieje z zapowiadanym kiedyś Kodeksem Dobrych Praktyk którego przygotowanie zapowiadał kiedyś wiceprezes PIT P.Niewiadomski? odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-15 11:31 149.156.220.*]
Przepisy są logiczne i rzeczywiste. Nikt przecież nie mówi, że nie można stosować nazwy hotel. Ustawa stawia tylko pewne wymagania. I to powinna być norma. Wręcz w drodze wyjąku dopuszcza możliwość świadczenia usług w "innych obiektach". Słuszna jest natomiast ewentualna dyskusja na temat ewentualnych warunków, które należy spełnić aby posługiwać się nazwą hotel. Dyskusja, a nie propagowanie poglądu w różny sposób, że używanie nazwy "hotelik" nie wprowadza w błąd. Najpierw ten tekst ukazał się w WT. Potem ukazał się na stronie PIT w dziale "Artykuły naszych ekspertów" (czy słuszne jest wskazywanie, że ekspertami organizacji są członkowie jej zarządu - to tak jakby na stronie Rady Ministrów ukazał się artykuł "naszych ekspertów" np. minister Gilowskiej). Wreszcie możemy go znaleźć na stronie tur-info również niepodpisany. odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-15 17:55 83.15.101.*]
Oczywiście, że obiekt mianujący się hotelem musi spełniać pewne minimalne wymagania. Podobnie pensjonat, motel itp. Te minima obecnie dotyczą np. ilości pokoi. Ale jeżeli obiekt z jakiegoś powodu nie spełnia któregoś z bardziej wydumanych kryteriów opisanych w rozporządzeniu to nie może używać nazwy hotel, tylko musi kombinować z zajazdem, gościńcem albo jakimś potworkiem typu 'otel'. Niechże będzie hotelem bez gwiazdek i już. Jak w większości krajów na świecie. Będzie prościej. Ustalenie minimalnych kryteriów jest do dyskusji - może np. tyle, co obecna jedna gwiazdka w rozsądnie okrojonym zakresie. odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-15 20:20 85.128.115.*]
Problem jest bardzo prosty do rozwiązania w ciągu max. dwóch miesięcy. Po pierwsze, sprawdzamy jak to jest dokładnie w innych państwach.
Po drugie, prowadzimy badania ankietowe przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich. Jakie dosrzegają bariery itd. Po trzecie wyciągany wnioski i przygotowujemy projekt odpowiednich zmian legislacyjnych.
Po czwarte, podejmujemy szeroką akcję informacyjną na temat zmian i tyle albo aż tyle
energii na binienie na prawdę wątpliwych tez na prawdę szkoda marnować
odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-16 10:49 83.15.101.*]
Taka była koncepcja konsultacji prowadzonych w MG. Trwają one od jesieni 2006... Widać nie jest to takie proste gdy mamy opór materii. odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-16 13:39 149.156.220.*]
Dlaczego te problemy nie są więc prezentowane publicznie? odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-11 13:15 149.156.220.*]
nie rozumiem tego komentarza odpowiedz »

O co chodzi??? [2007-05-10 14:51 195.205.11.*]
Nie rozumiem tego. O WSZYSTKIM DECYDUJE KLIENT. o jakie wprowadzanie w błąd chodzi? Klient podjeżdza do hotelu na nocleg będąc w podrózy. i widzi bez wzgledu na nazwę czy chce tu nocować czy nie. Patrzy na warunki , cenę i zostaje lub nie. Ktoś wymyślił ewidencje i zastrzega sobie nazwy , a chodzi o pieniądze.
Pozdrawiam Marek Wojtowicz
odpowiedz »

O co chodzi??? [2013-05-29 22:35 79.187.33.*]
cHore przepisy jak z komuny,mam hotel ,8 pokoi,internet,łazienki ,tv,śniadaania
świetna restauracja,ale brak 2 pokoi ,i będę mój hotel nazywać OTEL albo jakimś innym dziwolągiem,oto,tu chodzi!!??
odpowiedz »

O co chodzi??? [2007-05-12 09:28 83.4.53.*]
Zgadzam się z wypowiedzią w 100%. odpowiedz »

O co chodzi??? [2007-05-11 13:12 149.156.220.*]
Po pierwsze, klient stosunkowo często nie widzi zamawianej usługi, tak się dzieje np. w coraz częściej zamawianej usługi przez Internet.
Po drugie, w przypadku obiektów skategoryzowanych klient może żądać spełnienia tego co wiąże się z wymaganiami kateroryzacyjnymi, jeżeli obiekt tego nie spełnia wówczas może wchodzić w grę odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
odpowiedz »

Nazwa HOTELik jest niezgodna z ustawą, hotelik zgodna [2007-05-10 13:22 149.156.220.*]
a jak HOTELik zaregklamuje się w radiu to będzie to porządku?; to jakaś paranoja; nie ma podstaw żeby wprowadzać w błąd; bardziej wprowadzające w błąd jest użycie nazwy Hotelik niż OTEL odpowiedz »

Nazwa HOTELik jest niezgodna z ustawą, hotelik zgodna [2007-05-10 15:13 83.9.13.*]
Nie wim po co ta cała kategoryzacja.Kategorię wystawia turysta.Bylam w hotelikach gdzie standart był o niebo lepszy niż w hotelach trzy gwiazdkowych.Odwiedziłam taki podczas targów poznańskich,był tam standart o zgrozo.... odpowiedz »

Nazwa HOTELik jest niezgodna z ustawą, hotelik zgodna [2007-05-12 09:19 83.4.53.*]
Racja ,racja , racja.Też kiedyś byłem na targach w Katowicach i spałem w hotelu z gwiazdkami,więcej tam nie pojadę odpowiedz »

Nazwa HOTELik jest niezgodna z ustawą, hotelik zgodna [2007-05-11 13:09 149.156.220.*]
to że obiekt nie jest skategoryzowany nie znaczy, że jest niższej jakości; trzeba odróżnić w dyskusji dwie rzeczy - obecny stan prawny i propozycje zmian; mam wrażenie, że czasem się to miesza odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-10 13:17 149.156.220.*]
to powiedziałem ja Stanisław Piśko odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-10 12:23 212.2.99.*]
To jest proste - obiekty niekategoryzowane świadczą usługi noclegowe - i taką informację podają na szyldach, a usługi hotelarskie tylko obiekty posiadające decyzję kategoryzacyjną.
Prościej się nie da.
odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2013-05-29 22:38 79.187.33.*]
bzduuraaa!! odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2013-07-04 17:25 46.205.155.*]
Aparthotel czy ta nazwa jest zgodna z prawem, jesli nie jest hotelem, tylko wynajmem pokoi z recepcją i reklamami w necie, w których tresci jest słowo:"hotel"? odpowiedz »

Hotelik zgodna z ustawą, HOTELik nie [2007-05-10 14:00 62.121.93.*]
Prościej się nie da - usługi hotelarskie, zgodnie z ustawą, mogą być świadczone w obiektach hotelarskich i "innych obiektach", czyli nie ma Pan racji. odpowiedz »


Powrót do wątkówOdśwież


Zgłoś problem z tą stroną »

Ogłoszenia praca turystyka, w turystyce


© 2024 FORUM-TURYSTYCZNE.PL. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i zawartej w nim polityki cookies.
strona główna | kontakt | reklama | linki
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij